Privatumo politika

  1. Paskirtis

UAB SANUM MEDICALE (įmonės kodas 302595126), esanti Parko g. 2-69, Vilnius, LT-11204, el. paštas info@euromed.lt, telefonas +370 521 51333, savo privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius principus ir taisykles, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą naudojantis interneto svetainėmis www.euromed.lt (toliau bendrai – Interneto Svetainės/Portalai).

 

  1. Taikymo sritis

Ši Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui www.euromed.lt

 

Šis dokumentas kartu su informacijos ir duomenų saugumo taisyklėmis bei „Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Sanum Medicale“ tvarka yra įgyvendinamas įmonės ir jos padaliniuose, siekiant užtikrinti klientų ir įmonės duomenų bei informacijos apsaugą.

 

  1. Terminai, apibrėžimai ir santrumpos

3.1. Autentifikacija – metodas leidžiantis patikrinti, kad subjektas yra, kas jis tvirtina esąs.

3.2. Duomenų šifravimas – metodas, skirtas užtikrinti duomenų privatumą, verčiant atvirą informaciją uždara ir atvirkščiai.

3.3. Identifikavimas – asmens tapatybės nustatymas.

3.4. Įmonė – Uždaroji Akcinė endrovė SANUM MEDICALE.

3.5. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigos paslaugomis, nepriklausomai nuo sveikatos būklės. Tekste gali būti naudojamas terminas – klientas.

3.6. PIN kodas – saugumo kodas, kuris suteikiamas pacientui užsakymo registracijos metu.

3.7. Programinė įranga – informacinės sistemos, skirtos duomenims rinkti, kaupimui ir apdorojimui bei informacijos mainams (Foxus, E.sveikata, Texus).

3.8. Savitarna – posistemė, kuria pacientai gali peržiūrėti tyrimų rezultatus ir paslaugų istoriją.

3.9. Slaptažodis – skaitmeninis būdas subjekto identifikavimui.

3.10. Tyrimų protokolas – dokumentas, kuriame pateikiami tyrimų rezultatai ir kita susijusi svarbi informacija.

3.11. Šioje Privatumo politikoje neapibrėžtos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikoje taikomuose teisės aktuose.

 

  1. Atsakomybė

4.1. Įmonės vadovas atsako už:

4.1.1. Reikalingų išteklių skyrimą šiai tvarkai įgyvendinti.

4.2. IT skyriaus vadovas atsako už:

4.2.1. Tvarkos rengimą ir keitimus.

4.2.2. Šioje tvarkoje nustatytų procesų įdiegimą ir palaikymą įmonėje.

4.2.3. Internetinės svetainės kūrimą, vystymą ir palaikymą.

4.2.4. Sistemos naudotojų duomenų apsaugos politikos ir taisyklių nustatymą, įgyvendinimą ir nuolatinę priežiūrą.

4.2.5. Techninių ir programinių priemonių parinkimą, naudojimą ir atnaujinimą, užtikrinant sistemų naudotojų duomenų saugumą, kad asmens duomenys nebūtų prieinami iš kitų kompiuterių. Taip pat užtikrinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų asmens duomenų apsaugai atitinkantis lygio saugumas.

4.3. IT analitikas atsako už:

4.3.1. Tvarkos rengimą, priežiūrą, keitimus ir paskirstymą.

4.3.2. Šioje tvarkoje nustatytų taisyklių vykdymo kontrolę bei informavimą IT skyriaus vadovą apie visus tvarkos pažeidimus.

4.4. Visi darbuotojai atsako už:

4.4.1. Informuoti IT skyriaus darbuotojus apie interneto svetainės/portalo sutrikimus, dėl kurių įmonės klientai negali naudotis funkcionalumu arba pasiekti savo duomenų.

5. Aprašymas

5.1. Bendrosios nuostatos

5.1.1. Šis dokumentas yra susijęs su pagrindiniais dokumentais, kurie apibrėžia asmens duomenų tvarkymą, taip pat informacijos ir duomenų tvarkymą bei saugojimą įmonėje.

5.1.2. UAB SANUM MEDICALE (toliau vadinama duomenų valdytoja arba bendrove) tvarko asmens duomenis vadovaudamasi šia Privatumo politika, Slapukų politika (prieinama adresu https://www.euromed.lt/duomenu-apsauga/), Pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (prieinamomis adresu https://euromed.lt/pirkimo-taisykles), Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB SANUM MEDICALE tvarkos aprašu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, taikomais Lietuvos Respublikoje (toliau – LR).

5.1.3. Bendrovė tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

5.2. Asmens duomenų rinkimas ir pagrindiniai tvarkymo tikslai

5.2.1. Duomenų valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis:

5.2.1.1. Vardą, pavardę, pristatymo/gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, gimimo datą/amžių, lytį, pirkimų istoriją, naudotojo ID ir mokėjimo informaciją, registracijos vizitui informaciją;

5.2.1.2. Vaizdo duomenis.

5.2.1.3. Balsą (jei skambinate į klientų aptarnavimo skyrių).

5.2.1.4. Duomenis, susijusius su kandidatavimu į laisvą darbo vietą.

5.2.1.5. Duomenis, susijusius su naujienlaiškio prenumerata (laikomą sutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais pagal taikomus teisės aktus). Šie duomenys išsamiau aptariami dokumente UAB SANUM MEDICALE slapukų politika.

5.2.1.6. Duomenis, susijusius su registracija interneto svetainėse.

5.2.1.7. Duomenis apie naudojimąsi interneto svetainėmis – duomenis, surinktus naudojant slapukus, susijusius su naršymu internete, informaciją apie sutikimą ar nesutikimą naudoti slapukus ir pan. Šie duomenys išsamiau aptariami dokumente UAB SANUM MEDICALE slapukų politika.

5.2.2. UAB SANUM MEDICALE renka ir tvarko asmens duomenis, remdamasi Privatumo politikoje nurodytais teisės aktais ir šiais tikslais, nurodytais duomenų rinkimo metu:

5.2.2.1. Sudaryti ir įvykdyti sutartį (užsakymą), kurios šalis yra duomenų subjektas, arba imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), įskaitant: prekių/paslaugų pardavimą, perdavimą, suteikimą, registraciją interneto svetainėse ir paskyros aptarnavimą;

5.2.2.2. Įvykdyti teisinę prievolę, taikomą UAB SANUM MEDICALE (BDAR 6 str. 1 d. c punktas), įskaitant: sąskaitų faktūrų ir apskaitos dokumentų pateikimą ir saugojimą, pretenzijų nagrinėjimą, duomenų pateikimą valstybės institucijoms, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

5.2.2.3. Ginti teisėtus UAB SANUM MEDICALE interesus (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), įskaitant mokėjimų ir skolų valdymą ir išieškojimą, ginčų, skundų, prašymų, užklausų, pretenzijų, reikalavimų nagrinėjimą, bendrovės teisių apgynimą, bendrovės veiklos analizę, vidaus administravimą (personalo valdymą), tinkamo kandidato atranką ir kvalifikaciją laisvai darbo vietai, turto apsaugą bei kitus bendrovės teisėtus interesus, jei tai reikalinga, pateikiant žalą duomenų subjektams ar bendrovės turtui ir pan.;

5.2.2.4. Duomenų subjekto sutikimu, naudojant tiesioginę rinkodarą, jei sutinkama gauti naujienlaiškį, naudoti slapukus, siunčiant gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus dokumentus, kai kandidatuojama į laisvą darbo vietą bendrovėje ir kt. (BDAR 6 str. 1 d. a punktas). Kiekvieną kartą duomenų subjektas bus informuotas apie duomenų tvarkymo tikslą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis duomenų subjektas gali atšaukti bet kuriuo metu, kreipdamasis į bendrovę, naudojant šioje Privatumo politikoje nurodytus kontaktinius adresus ir tvarką.

5.2.3. Duomenų subjekto asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas ir nėra numatytas teisės aktais privalomas. Tačiau nurodytų asmens duomenų pateikimas gali būti reikalavimas, jei tai numatyta tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudarytoje sutartyje arba jei tai būtina, norint, kad duomenų subjektas galėtų tinkamai sudaryti sutartį su bendrove. Tad nepateikus nurodytų asmens duomenų sutartis gali būti nesudaryta.

5.2.4. UAB SANUM MEDICALE saugo asmens duomenis taip:

5.2.4.1. Sutarties sudarymui ir įgyvendinimui pateiktus asmens duomenis bendrovė saugo visą sutarties (užsakymo) įvykdymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 10 metų nuo sutarties (užsakymo) įvykdymo momento.

5.2.4.2. Duomenų subjekto sutikimas dėl naujienlaiškio gavimo bus saugomas tol, kol galios toks sutikimas.

5.2.4.3. Duomenis apie naudojimąsi interneto svetainėmis saugoma ne ilgiau kaip 2 metus.

5.2.4.4. Kiti duomenys, kurie priklauso bendrovei, saugomi ne trumpiau nei numatyta LR teisės aktuose, arba tiek, kiek tai yra būtina siekiant įvykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas, įskaitant dokumentų saugojimą, arba siekiant ginti bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus, arba tiek, kiek tai yra būtina siekiant tikslų, dėl kurių buvo surinkti šie asmens duomenys.

5.2.5. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus duomenų tvarkymo tikslus ir pagrindus, asmens duomenys gali būti perduoti valdžios institucijoms ar viešąsias užduotis atliekantiems subjektams, tiek, kiek tai yra privaloma pagal teisės aktus, taip pat pagal sutartis ar sandorius šiems gavėjams ar gavėjų kategorijoms, tiek, kiek tai yra būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti:

5.2.5.1. Sutarties (užsakymo) vykdymo procesuose dalyvaujantiems subjektams, įskaitant užsakytų prekių/paslaugų teikėjus, mokėjimo paslaugų tiekėjus, elektroniniu būdu teikiamų paslaugų tiekimo užtikrinimo subjektus.

5.2.5.2. Rinkodaros, marketingo, reklamos paslaugų teikėjams.

5.2.5.3. Bendrovės informacinių sistemų aptarnavimo, interneto svetainių turinio valdymo įrankių, duomenų analizės įrankių ar talpinimo paslaugų teikėjams.

5.2.5.4. Konsultavimo ar audito paslaugų teikėjams bendrovei.

5.2.5.5. Asmenims, teikiantiems bendrovei personalo atrankos, administravimo, buhalterinės apskaitos ir kitas specializuotas paslaugas.

5.2.6. Kiekvienu atveju duomenų gavėjams bendrovė pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkretaus pavedimo įvykdymui arba konkrečiai paslaugai suteikti.

 

5.3. Vaizdo stebėjimo duomenys

5.3.1. UAB SANUM MEDICALE vykdo vaizdo stebėjimą patalpose ir teritorijose, kurios pažymėtos vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu. Vaizdo stebėjimo įrenginiais fiksuojami duomenų subjektų vaizdo įrašai:

5.3.1.1. Duomenų subjektų vaizdo duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti UAB SANUM MEDICALE ir turto apsaugą bei įgyvendinti bendrovės teisėtus interesus, ypač kai yra grėsmė duomenų subjektams ar bendrovės turtui.

5.3.1.2. Šių asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 nustatytą teisinį pagrindą: 6 straipsnio 1 dalies F punktą – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesus.

5.3.1.3. Šie asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 30 dienų, išskyrus atvejus, kai duomenys yra būtini konkrečiam įvykiui tirti.

5.3.1.4. Šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktų arba, jei taikoma, tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra būtinas siekiant užtikrinti duomenų subjektų ir bendrovės turto apsaugą.

5.4. Balso įrašymo duomenys

5.4.1. UAB SANUM MEDICALE vykdo telefoninių pokalbių garso įrašymą. Garso įrašymo metu fiksuojami duomenų subjekto duomenys:

5.4.1.1. Šių asmens duomenų tvarkymas vykdomas kliento aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslu.

5.4.1.2. Šių asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 nustatytą teisinį pagrindą: 6 straipsnio 1 dalies F punktą – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesus.

5.4.1.3. Šie asmens duomenys bus saugomi 6 mėnesius, išskyrus atvejus, kai duomenys yra būtini konkrečiam įvykiui tirti.

5.4.1.4. Šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktų arba, jei taikoma, tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi numatytas reikalavimas, tačiau jų pateikimas yra būtinas siekiant įvertinti skunduose ar kitokiuose pranešimuose pateiktą informaciją ir atitinkamai imtis pagrįstų veiksmų bendrovės teisėtų interesų gynime.

5.5. Personalo atranka

5.5.1. UAB SANUM MEDICALE tvarko kandidatų į bendrovės darbuotojo pareigas pateiktus asmens duomenis, kurie yra pateikiami kandidatų gyvenimo aprašymuose (CV) ar motyvaciniuose laiškuose. Šie duomenys apima informaciją apie pareigas, išsilavinimą, kvalifikaciją ir kitus asmens pateiktus duomenis, būtinus teisės aktų numatytais atvejais.

5.5.1.1. Šių asmens duomenų tvarkymas vykdomas UAB SANUM MEDICALE vidaus administravimo ir kandidatūros įvertinimo tikslais dėl skelbiamų darbo vietų.

5.5.1.2. Šio asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 nustatytus teisinius pagrindus: 6 straipsnio 1 dalies a punktą – duomenų subjekto sutikimą, 6 straipsnio 1 dalies b punktą – būtinybę tvarkyti duomenis siekiant vykdyti prašymus, susijusius su darbo sutarties sudarymu su kandidatu (jei tokia sudaroma).

5.5.1.3. Šie asmens duomenys bus saugomi iki konkretaus atrankos proceso pabaigos dienos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo.

5.5.1.4. Šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar sudaryta sutartimi numatytas reikalavimas. Tačiau ši informacija yra būtina, siekiant įvertinti kandidatūrą ir jos atitiktį turimoms darbo vietoms. Todėl, nepateikus šių duomenų, bendrovė neturės galimybės tinkamai įvertinti kandidato kvalifikacijos ir pasiūlyti darbo vietos.

5.5.1.5. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų, nurodytų gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške, tvarkymo. Tokiu atveju bendrovė nebetvarkys šių asmens duomenų, nebent bus reikalavimas tvarkyti juos kitais pagrindais, nei sutikimas. Tačiau atšaukus sutikimą, bendrovė neturės galimybės patikrinti kandidatūros tinkamumo ir pasiūlyti turimų laisvų darbo vietų.

 

5.6. Duomenų subjektų teisės

5.6.1. Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarko UAB SANUM MEDICALE turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl savo asmens duomenų tvarkymo. Jie taip pat gali atvykti į bendrovės buveinės adresą, patvirtinti savo tapatybę ir pranešti el. paštu info@euromed.lt  apie pažeidimus.

5.6.2. Duomenų subjektai, tinkamai identifikuodami savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, gali:

5.6.2.1. Reikalauti ištaisyti netikslius jų asmens duomenis, jeigu tokie duomenys yra neteisingi.

5.6.2.2. Reikalauti ištrinti arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai ginčijamas duomenų tikslumas, duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bendrovei nebereikia duomenų tvarkyti, bet duomenų subjektui reikia jų teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti, arba duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui.

5.6.2.3. Reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu duomenys buvo pateikti struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir jų tvarko automatizuotos priemonės, kai tai yra techniškai įmanoma.

5.6.2.4. Susipažinti su savo asmens duomenimis, gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, duomenų šaltinius, taip pat apie tai, kaip ir kada galima naudotis teise reikalauti ištaisyti, ištrinti ar apriboti duomenų tvarkymą, arba nesutikti su juo.

5.6.2.5. Tuo atveju, jeigu asmens duomenys tvarkomi dėl bendrovės teisėtų interesų, duomenų subjektas gali pateikti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo dėl konkrečių priežasčių. Taip pat jis gali bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Tokiu atveju bendrovė įsipareigoja nebetvarkyti tokių asmens duomenų, išskyrus teisėtas priežastis, viršijančias duomenų subjekto interesus, arba jeigu nurodytos priežastys, kodėl duomenų tvarkymo sutikimas buvo atšauktas, yra susijusios su teisinių reikalavimų pareiškimu ar gynyba.

5.6.3. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą UAB SANUM MEDICALE, asmeniškai apsilankius buveinės adresu arba išsiunčiant laišką paštu į bendrovės buveinės adresą arba elektroniniu paštu info@euromed.lt

5.6.4. UAB SANUM MEDICALE tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas pateikia savo sutikimą dėl savo asmens duomenų pateikimo arba kuriems tokie duomenys yra būtini, siekiant įvykdyti teisės aktuose numatytas pareigas ar užtikrinti bendrovės teisėtus interesus.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Privatumo politika sudaroma vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

6.2. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2024 m. liepos 2 d.

6.3. Šią Privatumo politiką patvirtina UAB SANUM MEDICALE ir ji reguliariai peržiūrima, siekiant ją atnaujinti, ypač tais atvejais, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą. 

6.4. UAB SANUM MEDICALE gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas suteikia sutikimą dėl savo asmens duomenų perdavimo arba kuriems tokie duomenys būtini siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti bendrovės teisėtus interesus.